ࡱ F> NMP P4KSKS3 e<e<84 \F "Z|$x h> :1 "8 E] [l^~TL?egbl L?eYZϑCg[eĉ[ _Bla?z0719 ,{Nag vvOnc :NۏNekĉL?eYZϑL:N ~blQl0lNbvQN~~vTlCgv nxOYZ~glQs^lQck 9hnc 0-NNSNlqQTVL?eYZl 0 0Ym_lwL?eYZϑWQRl 0I{ĉ[ ~T]\O[E 6R[,gĉ[0 ,{Nag (uV ^T:SS0^ ~TL?egbl:gsQLOL?eYZϑCg (u,gĉ[0 wQ gL?eYZ;NSODyOqS[ z^NS;N‰ǏI{V } (Wl_0lĉ0ĉzĉ[vYZy{|TE^^Q\OQQ[0 S_NNwQ gl_0lĉ0ĉzTL?eĉ'`eNĉ[vQ{b NNYZ`b_v OlQ{YZb NNYZ0 ,{Vag ϑ(u LOL?eYZϑCg^S_(u N~L?e:gsQb,gL?e:gsQOncl_0lĉ0ĉzĉ[v^~l[ z^6R[vL?eYZϑCgWQ0 Y Nvc(uv SN~T,g0W[E (Wl[VQۏLTt~SϑS FO NQ N~L?e:gsQR[v6!kbE^^0 N~L?e:gsQ*g6R[L?eYZϑCgWQv ,gL?e:gsQSN c gsQĉ[6R[L?eYZϑCgWQ0 L?eϑCgWQ(uv[‰`QSuSSv ~,gL?e:gsQ;N#NybQbƖSOǏTSNte(u ybQPgebƖSOU_^S_DwS0 ,{Nagϑ6!k(u LOL?eYZϑCg^9hncϑWQ(uagN Tt b[^vϑ6!k v^~TS_NNwQ gvN{bN͑YZ`b_ nx[L?eYZvy{|TZ>kpe0 ݏlL:N Te&{TϑWQ$N*NN N6!k(uagNv ^S_ bYZ͑vϑ6!k0 N{bN͑YZ`b_]~\O:NϑWQ(uagNv NQ͑ Y(u0 ,{mQag eWQ6!knx[ \*g6R[L?eYZϑCgWQv SN cN NĉRnx[ݏl`{0N,T%N͑ Nchϑ6!kSvQ[^vL?eYZy{|TZ>kE^^ N l_0lĉ0ĉzĉ[SNv^Y$N*Nb$N*NN NYZy{|vdl6eݏl@b_Y `{6!k N,^S_USY`N,6!k SNUSYbv^Y`%N͑6!k N,^S_v^Y N l_0lĉ0ĉzĉ[Z>k:NN[pev Ppeb~vRkv `{6!k Z>kE^^ cgNO Ppe~vRk 0Rgؚ Ppe~vRk ُNE^^v30%N Nnx[`N,6!k Z>kE^^ c30% 70%nx[`%N͑6!k Z>kE^^ c70%N Nnx[0 Ppeb~vRkOYuNMO\pe0 N l_0lĉ0ĉzĉ[Z>k:NN[E^^vpev `{6!k Z>kE^^ cgNOZ>kpe0RgؚZ>kpeُNE^^v30%N Nnx[`N,6!k Z>kE^^ c30% 70%nx[`%N͑6!k Z>kE^^ c70%N Nnx[ V l_0lĉ0ĉzSĉ[Z>kgؚpel gĉ[gNOpev `{6!k Z>kE^^ cgؚZ>kpev30%N Nnx[`N,6!k Z>kE^^ c30% 70%[eL?eYZ`%N͑6!k Z>kE^^ c70%N Nnx[0 ,{Nag N{`b_ S_NN g NR`b_KNNv ^\NN{L?eYZ`b_ N ;NR-NbkbSe9eckݏlL:Nv N ;NRmdbQ{ݏlL:NqS[Tgv N SNN0񋗚bYeU[eݏlL:Nv b(WqQ TݏlL:N-Nw!kbR\O(uv V ;NROL?e:gsQ\*gccvݏlL:Nv N MTL?e:gsQgYݏlL:N gzRhsv mQ *gfVv TݏlL:NYZv N ݏlL:N{_0>yOqS['`\0mHh"irbݏl@b_\v kQ ]nASVhT\ NnASkQhT\v*gbt^NbNAShT\N N6qN gݏlL:Nv ]N SKSTvNbvN[eݏlL:Nv AS \*g[hQ'N1Ybc6R]L:NRv|^yuN0zfRkuN gݏlL:Nv ASN vQNOlNNN{L?eYZv`b_0 ,{kQag0N͑`b_ S_NN g NR`b_KNNv ^\NN͑L?eYZ`b_ N (W͑'Y Oguu`I{zSNNg gݏSzSNN^[ceL:Nv N ݏlL:NmSu}TeP^[hQ0lQqQ[hQ0>yO[[0sXObI{ `͑b b%N͑qS[Tgv bO[kuN0t^N0YsY0?Qz0QlI{SO)Rvv N mHh"irbݏl@b_'Yv V 0񋗚bYeUNN[eݏlL:Nv N (WqQ TݏlL:N-Nw;N\O(uv mQ mQ*NgQV Tv TݏlL:NSǏL?eYZv N ;xL?egblNXTOlgbLLRbfRblv00 kQ *O 0?S0kmpncv ]N ݏlL:N bOS f:_pb Nv AS V[:gsQǏeZSO0S^lQJTI{e_N蕁ybkbJTT bL?e:gsQ]~\OQ#N\Pbkb#N~ckݏlL:NT ~~[eݏlL:Nbb N9eckݏlL:Nv ASN vQNOlNNN͑L?eYZv`b_0 ,{]Nag Z>kpenx[ Z>kpe cgq NRĉRnx[ N S_NNl gN{bN͑YZ`b_v Z>kpe cL?eYZϑWQ[^6!kE^^-Nkpe(WL?eYZϑWQ[^6!kE^^Q-Nkpe cL?eYZϑWQ[^6!kE^^vgؚpenx[ V S_NN TewQ g$N*Nb$N*NN NN{YZ`b_0N NwQ gN͑YZ`b_v Z>kpe cL?eYZϑWQ[^6!kE^^vgNOpenx[ N S_NN TewQ gN{0N͑YZ`b_v ^S_~TQ Z>kpe9hnc;N`b_(WL?eYZϑWQ[^6!kE^^Qnx[0 ,{ASag Z>kSte g~Z>kpeNCQ:NUSMO T NSte0RAS0 ,{ASNag OY(u l_0lĉ0ĉzNS N~L?e:gsQ[LOL?eYZϑCgS gĉ[v NvQĉ[0 ,{ASNag efNt YZ:gsQ cgqnf z^[S_NN\OQL?eYZQ[v ^S_(WvsQgblefN-NfN[0t1uTOncNSL?eYZϑCgWQv(u`Q0 ,{AS Nag eLe ,gĉ[2023t^9g1eweL0 0[l^~TL?egbl:gsQL?eYZ1uϑCg[eRl 0,u~gb02021037S Te^bk0  PAGE \* MERGEFORMAT 1 *,.8@BDFį|gN=,!CJ OJPJQJaJ !CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\!CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\)CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\)CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\!CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\)CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5nHtH\ FLP\^dt~ѳv_L5"$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ    ӼhUB/$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHWB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H; " . 0 > R V ^ f l n Ƴr_H5,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH n p ѾuW=:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH * 0 2 t ¦rW87B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq nHtH5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq 7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ θmW='+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\3B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH\+B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq +B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq +B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\  " & 4 ؽyfO84B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \ Z \ ͶiN;$,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH δi<XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fK44B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHXB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;*,Bǩa0`B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq mH sH nHtH_H;\]`B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq mH sH nHtH_H;\],B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\NPRTVjtxηvcL9",B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH`B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq mH sH nHtH_H;\] x~«nWD-,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ &6JTVXZ«fO<%,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ Z\p«nWD-,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ &(*,.0Fd|վjW@-$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ վ}fK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH 08>@fhn¤o\I5!'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ mXE2'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ DFHNjlvƲuZ?,$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ vվ}iQ6,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH $&(.vӻv_H4'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* vxηzgL5,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ *,2ƫzdF0*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHåu_E/*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH 8:@FLPhjlåu[E/*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH lnϵsYC-*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH ˵gQ7!*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S**B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH ϵT'XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7S*nHtH>@ҥxKXB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]02$ҥxKXB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]$&.:RV`bfҸlWB'4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\XB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 56@KHfHq nHtH_H;\]fhlnzͺvcL9&$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH &026:§r_H5,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :VXZ\`dfrzվfH5$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ zѶu^K4,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH &(*,.24$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ UUUCJU$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ,DF p qM# & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD`&dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$dha$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`d da$$WD@ `@ da$$da$$ \ Z5$dha$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` PV*cDdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`*@hb@" & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`" & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`\dh[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`HlqRdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$ & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VDWD`$ & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VDWD`&dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`(xrSdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`# & FdhG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`& & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VDWD`$ & FdhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VDWD`,:[2( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`:j[2( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`@2X-+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`* & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$C$WD`( & Fdha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`2&bZgE!dha$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!dha$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dhG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`+dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`Z.024dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` 9r 9r  9r 9r dhG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`1. A!#"$%2P18DD%o(,{agD&<66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pj@jckea$$A$1$*$9B*phCJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh? Gz@Times New Roman-([SO7$.{$ Calibri- |8ўSOS$Liberation SansArialY 0<+.`Noto Sans CJK SC Regular-4 |8N[; N[_GB2312useruser QhokѫKG!d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0!?0 0 0 0 / ?@BCDEFGHIJLO